Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву, м. Рівне

Матеріальна база

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ОБЛАСНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ»
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


 1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОЇ ЗАКЛАДУ «ОБЛАСНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА  ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – спортивна школа).

Спортивна школа є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

Спортивна школа є правонаступником усіх прав та обов'язків  Рівненської державної обласної дитячо-юнацької школи, зареєстрованої розпорядженням голови Рівненської міської управи від 14 червня 1993 року № 608-р та виконавчим комітетом Рівненської міської ради 14.06.1993. Комунальний заклад «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву» Рівненської обласної ради перейменований рішенням Рівненської обласної ради від 26 лютого 2010 року № 1510, зареєстрований в реєстраційній палаті Рівненського міськвиконкому  04.03.2010 за № 16081200000004897.

1.2. Власником  спортивної школи є територіальні  громади  сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради (далі - Власник).

1.3. Спортивна школа керується у своїй діяльності Конституцією та законами України, актами Президента і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним статутом і погодженими планами роботи.

1.4. Спортивна школа є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах казначейства, печатку зі своєю назвою, а також бланки організаційно-розпорядної документації і штампи, необхідні для організації своєї роботи, кутовий штамп, інші необхідні реквізити. Спортивна школа набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку.

1.5. Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна спортивної школи здійснює уповноважений Власником орган управління.

1.6. За своїм правовим статусом спортивна школа є комунальним закладом та повністю утримується за рахунок обласного  бюджету.

1.7. Спортивна школа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Спортивна школа не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов'язаннями спортивної школи.

1.9. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями спортивної школи. Спортивна школа не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

1.10. У межах своєї Статутної діяльності та положень даного Статуту спортивна школа має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах, господарських, адміністративних та третейських  судах.

1.11. Найменування спортивної школи:

 • повне: КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  «ОБЛАСНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА  ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ» РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ;
 • скорочене:  КЗ «ОСДЮСШОР» РОР.

1.12. Юридична адреса: 33028, м. Рівне вул. Соборна, 11А. 


 1. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ

2.1.  Спортивна школа створена з метою забезпечення  розвитку здібностей вихованців в обраному виді  спорту, що  в установленому порядку визнаний в Україні,  та  створення  необхідних  умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного  оздоровлення,  змістовного  відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації,   набуття   навичок   здорового   способу   життя,  підготовки спортивного резерву для збірних команд Рівненської області, України.

2.2.  Основними завданнями спортивної школи є:

 • сприяння в реалізації державної політики у галузі освіти, фізичної культури і спорту;
 • формування у дітей, юнацтва національної свідомості, активної громадянської позиції;
 • створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку учнів;
 • формування в учнів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;вдосконалення фізичного розвитку учнів, підготовка спортивного резерву для збірних команд Рівненської області та України з видів спорту;
 • організація, пошук нових форм дозвілля учнів, профілактика бездоглядності, правопорушень;
 • формування здорового способу життя учнів;пошук, виявлення та підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей та юнацтва, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту з метою досягнення високих спортивних результатів;
 • надання всебічної методичної допомоги міським і районним ДЮСШ;
 • комплектація, підготовка та участь збірних команд області з видів спорту  у національних змаганнях;
 • організація та проведення обласних спортивно-масових та спортивних заходів.

2.3. Предметом діяльності спортивної школи є забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд України.

2.4. Спортивна школа може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його основної Статутної діяльності.

2.5. Спортивна школа може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України.

2.6. Спортивна школа формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планових завдань, погоджених з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

2.7. Спортивна школа має право в межах узгоджених планових завдань та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.

2.8. Для забезпечення виконання покладених на спортивну школу завдань, зобов’язань спортивна школа має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.


 1. СТРУКТУРА СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ

3.1. Спортивна школа є позашкільним навчальним закладом спортивного профілю – закладом фізичної культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

Тип спортивної школи це спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву.

Спортивна школа у своїй структурі має відділення легкої атлетики, баскетболу, волейболу пляжного, тенісу.

У спортивній школі можуть відкриватись і інші відділення з олімпійських видів спорту, що  в установленому порядку визнані в Україні та підрозділи, що відповідають меті діяльності Спортивної школи.

3.2. Відділення з  видів спорту спортивної школи включають:

 • групи початкової підготовки, в яких здійснюється навчально-тренувальний процес на початковому етапі підготовки для виявлення здібностей вихованців з урахуванням специфіки обраного виду спорту, забезпечення мотивації щодо продовження занять, опанування основ техніки і тактики обраного виду спорту, всебічної загальної та фізичної підготовки, формування морально-етичної і вольової поведінки;
 • групи базової підготовки, в яких продовжується підготовка вихованців, що завершили навчання у групах початкової підготовки, та/або здійснюється додатковий набір до груп за встановленими контрольними нормативами на етапах попередньої базової підготовки протягом першого - третього років навчання та спеціалізованої базової підготовки протягом четвертого - п’ятого років навчання для виявлення майбутньої спеціалізації обраного виду спорту із застосуванням способів, що дають змогу підвищувати функціональний потенціал спортсменів для поступового виконання тренувальних та змагальних навантажень;
 • групи спеціалізованої підготовки, в яких продовжується навчально-тренувальний процес на етапі спеціалізованої базової підготовки перспективних вихованців, які пройшли спортивну підготовку в групах базової підготовки з метою розвитку спеціальних фізичних якостей та підвищення фізичної працездатності за рахунок поступового збільшення обсягу тренувальних навантажень, для поповнення складу збірних команд для участі у змаганнях відповідного рівня;
 • групи підготовки до вищої спортивної майстерності, в яких здійснюється удосконалення індивідуальної техніки та тактики в обраному виді спорту на етапі підготовки до вищих досягнень, збільшення обсягу навчально-тренувальної роботи та змагальної практики для максимальної реалізації індивідуальних можливостей на всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛЬНОСТІ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ

4.1. Навчально-тренувальна та спортивна робота Спортивної школи проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються Міністерством сім'ї, молоді та спорту України.

4.2. Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновні заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань.

Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.

4.3. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в Спортивній школі є:

 • вихованці;
 • тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці;
 • батьки або особи, що їх замінюють;
 • директор та його заступники

4.4. Вихованці Спортивної школи мають право на:

 • здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення спортивної школи та оригіналу особистої картки спортсмена, форми яких затверджуються Мінмолодьспортом та МОН;
 • добровільний вибір виду спорту;
 • проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача;
 • безпечні та нешкідливі умови для навчання;
 • користування матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності - оздоровчою базою спортивної школи;
 • одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування виходячи з фінансових можливостей спортивної школи;
 • забезпечення в установленому порядку виходячи з фінансових можливостей спортивної школи спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, організація проживання під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїзду до місця проведення таких зборів і змагань. Порядок забезпечення вихованців спортивної школи харчуванням, спортивним одягом та спортивним взуттям під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань визначається в установленому законодавством порядку;
 • медичне обслуговування та фармакологічне забезпечення відповідно до законодавства виходячи з фінансових можливостей спортивної школи;
 • одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;
 • представлення в органах громадського самоврядування спортивної школи;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.5. Вихованці Спортивної школи зобов'язані:

 • поєднувати заняття в спортивній школі з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі та інших навчальних закладах;
 • виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;
 • підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;
 • додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;
 • брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;
 • додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах базової підготовки;
 • виконувати положення антидопінгового законодавства;
 • берегти державне, громадське і особисте майно;
 • додержуватися вимог статуту, правил поведінки вихованця спортивної школи.

4.6. Тренером-викладачем Спортивної школи може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “бакалавр” чи "магістр".

4.7. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у Спортивній школі, мають право на:

 • внесення керівництву спортивної школи та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву спортивної школи і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують правила (інструкції) внутрішнього трудового розпорядку спортивної школи та посадові інструкції;
 • участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування спортивної школи, у заходах, пов'язаних з організацією спортивної роботи;
 • підвищення кваліфікації за рахунок коштів спортивної школи та інших джерел;
 • вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;
 • моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;
 • забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям виходячи з фінансових можливостей спортивної школи, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • безпечні та нешкідливі для здоров'я умови.

4.8. Тренери-викладачі та інші фахівці, які залучені до навчально-тренувальної та спортивної роботи у Спортивній школі, зобов’язані:

 • користуватися в роботі навчальними програмами з видів спорту;
 • навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;
 • сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров'я;
 • здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, дотримуватися вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувальної роботи;
 • додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
 • здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;
 • берегти здоров'я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;
 • вести документацію з питань виконання посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);
 • сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;
 • додержуватися вимог статуту спортивної школи, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки, накази і розпорядження керівництва спортивної школи;
 • брати участь у роботі тренерської ради спортивної школи;
 • додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.

4.9. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором Спортивної школи.

Обсяг навантаження тренерів-викладачів визначається згідно з тарифікаційним списком, який затверджується в установленому порядку.

Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до умов, затверджених в установленому порядку.

Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом навчального року здійснюється директором Спортивної школи у разі виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про працю.

4.10. Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор Спортивної школи на підставі відповідного рішення тренерської ради Спортивної школи в установленому законодавством порядку.

Тренери-викладачі Спортивної школи організовують і здійснюють навчально-тренувальну та спортивну роботу, несуть відповідальність перед директором за її результати та підлягають атестуванню один раз на чотири роки в установленому законодавством порядку.

4.11. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування Спортивної школи;
 • звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, директора і органів громадського самоврядування Спортивної школи з питань її роботи;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Спортивної школи;
 • захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових органах.

4.12. Річний навчальний план для кожного відділення розраховується на 52 тижні.

У межах зазначеного плану передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору та/або за індивідуальними планами вихованців на період їх активного відпочинку.

Для груп початкової підготовки та базової підготовки передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору.

4.13. Тривалість навчальної години в Спортивній школі становить 45 хвилин.

Тривалість одного навчально-тренувального заняття не може перевищувати:

 • у групах початкової підготовки - двох навчальних годин;
 • у групах базової підготовки першого - третього років навчання - трьох навчальних годин;
 • у групах базової підготовки четвертого - п’ятого років навчання, спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності - чотирьох навчальних годин.

Допускається проведення в один день двох занять в одній групі залежно від встановленого для групи тижневого навантаження та проведення занять з групами на громадських засадах. Сумарна тривалість занять в один день не може перевищувати шести навчальних годин.

4.14. Режим щоденної роботи Спортивної школи визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором Спортивної школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом, а у разі відсутності профспілкового комітету - представниками трудового колективу, що обрані та уповноважені ним.

У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах Спортивна школа працює за окремим планом, що затверджується її директором .

Адміністрація Спортивної школи створює для вихованців, тренерів-викладачів та інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, спортивної та іншої роботи.

4.15. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної та спортивної роботи Спортивної школи установлюється відповідно до навчальних програм з видів спорту. Наповненість груп початкової підготовки та груп базової підготовки у канікулярний період корегується директором Спортивної школи і повинна становити не менше 50 відсотків норми наповнюваності.

4.16. Проект плану комплектування відділень з видів спорту на наступний навчальний рік затверджується органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області до 25 серпня поточного року .

4.17. Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються директором до 1 вересня, а для груп початкової підготовки - до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть вноситися в установленому порядку зміни.

Списки вихованців груп спеціальної підготовки і груп підготовки до вищої спортивної майстерності погоджуються із структурним підрозділом з фізичної культури і спорту Рівненської обласної державної адміністрації.

4.18. До Спортивної школи приймаються всі особи, що бажають займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з загальнофізичної та/або фізичної підготовки, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають медичних протипоказань.

4.19. Зарахування до Спортивної школи здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, та/або дитини, яка досягла 16-річного віку, медичної довідки про стан здоров’я та відсутність медичних протипоказань для занять спортом з медичного закладу.

4.20. Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до Спортивної школи, залежить від специфіки виду спорту та визначається в установленому законодавством порядку.

4.21. Переведення вихованців Спортивної школи відповідно з групи початкової підготовки до групи базової підготовки, групи спеціалізованої підготовки та групи підготовки до вищої спортивної майстерності здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту.

4.22. Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у Спортивній школі у групах базової підготовки четвертого і п'ятого року навчання, групах спеціалізованої підготовки та групах підготовки до вищої спортивної майстерності за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих спортивних результатів за погодженням з структурним підрозділом з фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації. Вихованці можуть перебувати у Спортивній школі до 23 років включно. У разі досягнення вихованцями граничного віку під час навчального року вони мають право продовжити навчання до закінчення поточного навчального року.

4.23. Вихованці Спортивної школи, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не включаються до кількісного складу груп спортивної школи, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд Спортивної школи протягом двох років з часу їх направлення за рахунок коштів спортивної школи виходячи з її фінансових можливостей. За тренером-викладачем Спортивної школи зберігаються протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку.

Для доукомплектування відповідних груп підготовки, з яких вихованці направлені для подальшого підвищення рівня спортивної майстерності, до таких груп можуть зараховуватися вихованці з нижчим рівнем підготовки, які виконують обсяг навантажень, передбачений навчальними програмами з видів спорту для відповідного етапу підготовки, з дотриманням при цьому тижневого режиму навчально-тренувальної роботи та вимог до наповненості груп.

4.24. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі у канікулярний період. Під керівництвом одного тренера-викладача може займатися 15-20 вихованців у денних спортивно-оздоровчих таборах та 10 вихованців - у цілодобових.

4.25. Спортивна школа має право проводити навчально-тренувальні збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, вітамінами та білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем відповідно до норм, затверджених Міністерством сім'ї молоді та спорту України, та інших нормативних актів.

4.26. Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах базової підготовки не більш як 100 днів, у групах спеціалізованої підготовки - не більш як 150 днів на рік.

4.27. Для вихованців, які входять до складу національних збірних команд України з видів спорту відповідних вікових груп, затвердженого наказом Мінмолодьспорту, та груп підготовки до вищої спортивної майстерності і спеціалізованої підготовки, можуть проводитися постійно діючі навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць, але не більше 250 днів на рік.

4.28. Спортивна школа відповідно до затвердженого календарного плану може проводити  внутрішкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та інші змагання.

4.29. На Спортивну школу покладаються додаткові функції  організаційно-методичного керівництва з діяльності спортивних шкіл (ДЮСШ, школи (школи-інтернати спортивного профілю) області та проведення спортивно-масових, спортивних заходів та навчально-тренувальних зборів.

4.30. Організація медичного супроводження підготовки вихованців спортивної школи здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Міністерства сім'ї, молоді та спорту України і Міністерства охорони здоров'я України.

Лікар або середній медичний працівник Спортивної школи здійснює безпосередній медичний контроль за проведенням навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також у разі потреби надає першу медичну допомогу вихованцям.

З метою запобігання погіршенню здоров'я вихованців Спортивної школи лікар або середній медичний працівник здійснює:

 • контроль за диспансерним обстеженням вихованців (не менше двох разів на рік);
 • додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми;
 • контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та заборонених до вживання засобів;
 • відсторонення вихованців від занять за станом здоров'я;
 • контроль за додержанням строків поновлення занять після захворювання або травми;
 • контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення;
 • облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять.

Робота медичних працівників Спортивної школи організована відповідно до вимог законодавства.


 1. МАЙНО  СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ

5.1. Майно Спортивної школи становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Спортивної школи.

5.2. Майно Спортивної школи є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за Спортивною школою на праві оперативного управління.  

5.3. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Спортивна школа  здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

5.4. Джерелами формування майна Спортивної школи є:

 • грошові та матеріальні внески Власника;
 • майно, передане Власником;
 • безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, громадян;
 • капітальні вкладення і фінансування з бюджету;
 • майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

 1. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТВНОЇ ШКОЛИ

6.1. Спортивна школа зобов'язана виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при здійсненні своєї статутної діяльності, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.

6.2. Спортивна школа не має права безоплатно передавати належне їй  майно іншим юридичним чи фізичним особам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об'єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Спортивна школа має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

6.3.  Списання з балансу матеріальних цінностей проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.4. Спортивна школа у своїй діяльності може співпрацювати з іншими  установами (закладами) у спосіб та в межах визначеними чинним законодавством України.

6.5.  Спортивна школа не має в своєму складі інших юридичних осіб.

6.6. Відносини Спортивної школи з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.

6.7.  Спортивна школа має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за її кордонами.

У випадку, якщо вступ до відповідних об’єднань передбачає сплату внесків то спортивна школа має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за кордоном тільки за погодженням з профільними постійними комісіями Рівненської обласної ради у порядку, визначеному головою Рівненської обласної ради.

6.8. Спортивна школа, відповідно до чинного законодавства України, може мати в Україні та за її кордонами філії, представництва та інші підрозділи з додержанням вимог, встановлених нормативно-правовими актами України та відповідних держав.

6.9. Спортивна школа повинна заздалегідь узгоджувати з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Рівненської області щорічно та квартальні плани роботи у визначеному ним порядку.

6.10. Спортивна школа щорічно до 01 березня року, що настає за звітним роком надає Власнику та органу,  що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, звіт про виконання планів роботи.

6.11. Спортивна школа веде первинний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну  інформацію,  а також  надає  відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності, інші дані, визначені законом.

6.12. Спортивна школа забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України.

6.13. Спортивна школа провадить зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до законодавства України.

6.14 Спортивна школа є неприбутковою організацією.

6.15. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню та акредитації, спортивна школа може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), отриманого у встановленому законом порядку.

6.16. Спортивна школа має право підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи з дотримання вимог законодавства.


 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СПОРТВНОЮ ШКОЛОЮ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

7.1. Органом управління Спортивною школою є Рівненська обласна рада.

7.2.  До компетенції Рівненської обласної ради належить:

 • призначення (погодження призначення) та звільнення керівника у випадку передбаченому законом;
 • визначення основних напрямків діяльності спортивної школи;
 • затвердження та внесення змін до Статуту спортивної школи;
 • розпорядження  основними  засобами спортивної школи;
 • прийняття   рішення  про  відчуження  майна, надання майна в позику,  заставу, оренду;
 • прийняття  рішення  про  припинення  діяльності  спортивної школи,  її  ліквідацію,  затвердження  ліквідаційного  балансу;
 • затвердження звітів про виконання спортивною школою своїх планів роботи;
 • погодження штатного розпису спортивної школи в установленому порядку;
 • погодження кошторису спортивної школи в установленому порядку;
 • здійснення контролю за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільового та ефективного використання бюджетних коштів та ефективністю управління Спортивною школою.

7.3. Спортивна школа визначає порядок та напрямки використання власних надходжень за будь-який термін виключно за попереднім погодженням з профільними постійними комісіями Рівненської обласної ради у порядку визначеному головою Рівненської обласної ради.

Власні надходження (доходи, прибуток) Спортивної школи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання спортивної школи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим статутом.

Забороняється розподіляти отримані спортивною школою власні надходження (доходи, прибуток) або їх частину серед органів управління спортивною школою, інших пов’язаних з ними осіб, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

Керівник Спортивної школи

7.4. Керівництво поточною діяльністю Спортивної школи здійснює директор, який призначається на посаду (звільняється з посади) Власником відповідно до законодавства.

У випадку передбаченому законом, Керівник призначається Власником або органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області шляхом укладання контракту.

На посаду директора Спортивної школи призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “магістр”, стаж роботи за фахом не менш як три роки.

7.5. В Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

7.6. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

7.7. Керівник підзвітний Власнику  з усіх питань статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності спортивної школи, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності спортивної школи відповідно до покладених на неї завдань і функцій згідно з чинним законодавством України. 

7.8. Керівник вирішує усі питання діяльності спортивної школи, з урахуванням  обмежень, передбачених даним Статутом.

7.9. До компетенції Керівника відноситься:

7.9.1. забезпечення  статутної діяльності Спортивної школи;

7.9.2. вирішення поточних питань роботи Спортивної школи;

7.9.3. вирішення внутрішніх кадрових питань;

7.9.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

7.9.5. організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

7.9.6. оплата праці працівників Спортивної школи;

7.9.7. укладення договорів та угод, які пов’язані з діяльністю Спортивної школи;

7.9.8. видача довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інших довіреностей, які необхідні для забезпечення діяльності Спортивної школи;

7.9.9. відкриття в органах державної казначейської служби рахунків, які необхідні для забезпечення діяльності Спортивної школи;

7.9.10. право першого підпису на фінансових документах;

7.9.11. розпорядження коштами та майном Спортивної школи відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

7.9.12. прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Спортивної школи згідно з чинним законодавством України;

7.9.13. затвердження положень про структурні підрозділи Спортивної школи, посадових інструкцій працівників та інших необхідних документів;

7.9.14. ведення переговорів щодо укладення колективного договору, укладення колективного договору, звітування та відповідальність за його виконання;

7.9.15. накладає дисциплінарні стягнення на працівників Спортивної школи;

7.9.16. організація проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Спортивної школи згідно з вимогами Кодексу законів про працю України;

7.9.17. створення належних умов працівникам для високопродуктивної праці, забезпечення додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

7.9.18. несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання майна та втрату у будь-якій формі, майна спортивної школи;

7.9.19. несе персональну відповідальність за будь-які порушення вчинені при зміні балансової вартості майна спортивної школи;

7.9.20. вчинення інших дій в порядку та межах встановлених законодавством України.

7.10. При здійсненні діяльності Спортивної школи Керівник забезпечує:

7.10.1. дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України щодо діяльності спортивної школи;

7.10.2. організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Спортивної школи;

7.10.3. розробку штатного розпису Спортивної школи та подає його на затвердження до органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області;

7.10.4. належний рівень побутових умов для перебування в Спортивній школі;

7.10.5. виконання Спортивною школою у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

7.11. У межах своєї компетенції Керівник видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Спортивної школи та здійснює контроль за їх виконанням.

7.12. Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Спортивної школи  в межах чинного законодавства України.

7.13. У разі відсутності Керівника його обов'язки виконує заступник згідно із розподілом функціональних обов'язків.  А у разі відсутності особи, що  може виконувати обов'язки Керівника, його обов'язки виконує посадова особа визначена Власником в установленому порядку.

7.14. У Спортивній школі вищої категорії передбачається не менше трьох посад інструкторів-методистів, першої категорії - двох, другої категорії - однієї. У новоутвореній спортивній школі, якій протягом перших трьох років не надана категорія, може передбачатися одна посада інструктора-методиста.

7.15. Керівник та головний бухгалтер Спортивної школи несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

7.16. На вимогу Власника або органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області Спортивна школа у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

 7.17. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у Спортивній школі утворюється тренерська рада, яку очолює її директор.

Тренерська рада спортивної школи:

 • вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи у школі, розглядає питання організації роботи відділень, комплектування груп, додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці тощо;
 • розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності Спортивної школи;
 • визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;
 • розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • вносить керівництву спортивної школи пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв'язків;
 • захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю спортивної школи.

Засідання тренерської ради Спортивної школи проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.


 1. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

8.1. Трудовий колектив Спортивної школи складають фізичні особи, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

8.2. Трудовий колектив Спортивної школи формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

8.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Спортивної школи, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини між адміністрацією Спортивної школи та трудовим колективом регулюються колективним договором та  правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку.

8.5. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

8.6. Спортивна школа в межах затверджених кошторисів може на договірних засадах залучати до своєї роботи спеціалістів (зокрема, іноземних) та формувати тимчасові творчі (трудові) колективи.


 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ

9.1. Контроль за діяльністю Спортивної школи здійснює Рівненська обласна рада.

9.2. Відносини Спортивної школи з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації»,  інших законодавчих та нормативно-правових  актів  України,  які визначають компетенцію цих органів.

9.3.  На вимогу Власника, Спортивна школа зобов'язана проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності та бухгалтерського обліку.


 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ

10.1. Діяльність Спортивної школи припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим неприбутковим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділ) або ліквідації.

10.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

10.3. Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Спортивної школи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та   встановлюють порядок і строки припинення  діяльності спортивної школи відповідно до чинного законодавства України.

10.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Спортивної школи може бути покладено на орган, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області Спортивною школою.

10.5. У разі злиття Спортивної школи з іншою неприбутковою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена внаслідок злиття. 

10.6. У разі приєднання Спортивної школи до іншої неприбуткової юридичної особи, до останньої переходять усі її майнові права та обов'язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Спортивної школи - до неї переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

10.7. У разі поділу Спортивної школи, усі її майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових неприбуткових юридичних осіб.

10.8. У разі виділення однієї або кількох нових неприбуткових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки спортивної школи.

10.9. У разі перетворення Спортивної школи в іншу неприбуткову юридичну особу усі її (його) майнові права і обов'язки переходять до новоутвореної юридичної  особи.

10.10.  Спортивна школа може бути ліквідована:

 • за рішенням Рівненської обласної ради;
 • за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

У разі ліквідації Спортивної школи її активи зараховуються до доходу обласного  бюджету.

10.11. Спортивна школа є такою, діяльність якої припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.


 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення Рівненської обласної ради.

11.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.